Pristup informacijama

Registri i baze podataka

Vrtić vodi e-upise, pristup ima ovlaštena osobaPristup informacijama i ponovna uporaba informacija

Dječji vrtić “Savica”, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. Informacije o radu Vrtića putem službene web stranice Vrtića:

  • informacije o ustroju Vrtića
  • informacije o aktivnostima Vrtića
  • informacije o izvorima financiranja Vrtića
  • informacije o upisima
  • informacije o programima
  • informacije o dokumentima, javnoj nabavi i zapošljavanju 
  • informacije o lokacijama i kontaktima

2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, davanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju

Izvješće za 2021.

Službenik za informiranje


Visina naknade za pristup informacijama

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama)


© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.