Posebni cjelodnevni desetosatni programi

 • Program Montessori za jaslice i za vrtić
  definiran je kao alternativni odgojno-obrazovni program kojem je osnovna teza „Pomozi mi da učinim sam“, a sama metoda Montessori ne temelji se na izravnom poučavanju, već na osiguravanju poticajne okoline u kojoj će dijete samoaktivnošću razviti sve svoje sposobnosti. Odgojitelj za program Montessori prati individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenim vještinama, sukladno stupnju njegova psihofizičkog razvoja, što je ujedno i osnova za daljnji razvoj djeteta u cjelini. Za svako područje rada (praktični život, senzoričko područje, područje jezika, matematiku, kozmički odgoj) koristimo pripadajući pribor Montessori, a svakom djetetu se pristupa individualno. Djeca samostalno biraju pribor za rad, odlučuju koliko će dugo s njim raditi i kako (samostalno ili u manjoj skupini). Program Montessori provodi se u pripremljenoj okolini koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju te djeca uče otkrivajući. Još jedan vrlo zanimljiv, ali bitan aspekt Montessori pedagogije, jest takozvani „Montessori fenomen“ (polarizacija pažnje) koji je M. Montessori uočila promatrajući djecu pri njihovim aktivnostima. Uočila je da ona često, nekoliko puta zaredom, ponavljaju istu aktivnost (uzimaju isti pribor) te da su pritom koncentrirana i zadovoljna.  Napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tome biraju i područja svog interesa. Ovakav rad omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije te ponavljanje aktivnosti pri čemu djeca stječu samopouzdanje i samostalnost. Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti. Cilj pedagogije Montessori je omogućavanje slobodnog razvoja djetetovih interesa i sposobnosti te temeljnih društvenih kvaliteta koje oblikuju budućeg čovjeka. Odgojna skupina u kojoj će se provoditi program Montessori opremljena je posebnom Montessori didaktikom prema područjima Montessori: područje svakodnevnog života, područje senzomotorike i područje jezika. Pripremljena okolina je na određeni način strukturirana okolina u određenom redu. Okruženje bogato raznim sadržajima potiče dijete na istraživanje i otkrivanje, zadovoljava sve djetetove potrebe i omogućuje razvoj cjelokupne djetetove osobnosti.


 • Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika
  temelji se na usvajanju engleskog jezika kroz igru, ples, pokret, priču, rimu, kartice sa sličicama, memory igre i slično. Kod djece se razvija ljubav prema novom jeziku i uči ga se na jednostavan i djeci prilagođen način. Cilj programa je razvijanje kompetencije komunikacije na stranim jezicima, upoznavanje djece s engleskim jezikom i kulturom kroz svakodnevne životne situacije, pjesme i priče, te obilježavanje tradicionalnih anglosaksonskih blagdana i običaja, kao što su primjerice Halloween, Easter, Thanksgiving Day, St.Patrick's Day, Harvest festival i mnogi drugi. Dijete rane i predškolske dobi strani jezik uči u poticajnome jezičnom kontekstu, u igri i drugim za njega svrhovitim aktivnostima. Za to je najprimjereniji situacijski pristup učenju, koji djetetu omogućuje upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija. Tijekom realiziranja programa, poštuje se djetetov osobni interes, njegove razvojne i osobne potrebe i  sposobnosti. Program se odvija s postupnim rastom udjela engleskog jezika u skladu s interesima, sposobnostima i mogućnostima djece – situacijsko učenje, tijekom cijelog boravka djeteta u skupini. Bitan faktor čine odgojitelji kvalitetni govornici koji svojim obraćanjima djetetu iskorištavaju svakodnevne situacije za korištenje samo engleskog, ili oba jezika (engleski i hrvatski), što predstavlja prirodan i spontan način učenja stranog jezika. Poučavanje stranoga jezika ne provodi se posebno oblikovanim metodičkim postupcima, nego je strani jezik utkan u svakidašnje odgojno-obrazovne aktivnosti vrtića.


 • Posebni cjelodnevni program s integriranim sportom s dva treninga tjedno
  vode odgojitelji koji su završili edukaciju na seminarima i treneri Kineziološkog fakulteta koji izrađuju operativni program treninga prilagođen uzrastu djeteta te njegovim razvojnim karakteristikama te vode dva treninga tjedno. Prostor i oprema specijalizirani su za provođenje športskog programa u skladu s razvojnim karakteristikama djece, a program se provodi u športskoj dvorani vrtića (100 kvadratnih metara) i u vanjskom prostoru vrtića koji ima adekvatno opremjeno dječje igralište i travnate površine (400 kvdratnih metara). Motorička aktivnost izuzetno je važna za malo dijete zato što integrira sva područja razvoja i izražavanja: motoričko, kognitivno, konativno, emocionalno i socijalno područje. Kroz pokret dijete u predškolskom razdoblju progresivno razvija sva neophodna znanja za svoj razvoj i snalažljivost u svojoj okolini. Tim stručnjaka koji provodi program prilikom realizacije mora imati jasne ciljeve, principe i pedagoške postupke  u kojima će se svako dijete osjećati sigurnim, sretnim i zadovoljnim. Specifičnim športskim sadržajima utječe se na cjelokupno djetetovo reagiranje i funkcioniranje, stimuliraju se njegova osjetila i mobilizira njegova volja, izaziva se djetetovo oduševljenje i zanos, potiče se pozitivna slika o sebi bez straha od eventualnog neuspjeha. Djetetova spoznaja da nešto samostalno može i zna jača mu sigurnost i samopouzdanje, samostaljuje ga i ispunjava ga osjećajem zadovoljstva. Dijete ostvaruje socijalno-emocionalne odnose i stjeće različita iskustva važna za daljnje funkcioniranje u užem i širem socijalnom okruženju (poštivanjem dogovorenih pravila, takmičarski duh u prihvaćanju pobjede i poraza, pomoć i podrška drugih i za druge). Tjelesne aktivnosti su važan korak u prevenciji deformiteta lokomotornog sustava,prekomjerne tjelesne težine i oboljenja krvožilnog sustava. Pristup u razradi ovog programa temeljio se na potrebama predškolskog djeteta koja se u tom periodu naglašavaju: želja za otkrivanjem – što smo omogućili kroz veliki broj sportova, želja za igrom – što smo osigurali velikim brojem igara na svakom satu aktivnosti koje su modificirane na način da svako dijete ima jednaku mogućnost pobjeđivanja, te proglašenjem više pobjednika prilikom završetka svake igre. 


 • Posebni cjelodnevni dramsko-scenski program
  je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece obogaćen glazbeno-scenskim elementima čiji je cilj poticati djecu na spontano izražavanje jedinstvenih potreba, interesa i doživljaja, što će omogućiti oslobađanje njihove kreativnosti. Program se odvija kontinuiranim nuđenjem glazbeno-scenskih poticaja i igara (pjevanje, sviranje, ples, dramatizacija, ritmičke igre, crtanje...) koji uključuju dijete u govornu, literarnu i akustičnu komunikaciju. Razvoj govornog, glazbenog i scenskog jezika u skladu je s interesima, sposobnostima i mogućnostima djece – situacijsko učenje, tijekom cijelog boravka djeteta u skupini. Svoje polazište u  procesu  razvijanja  dramsko -  scenskog  stvaralaštva pronalazi u  dječjoj mašti - dječjoj  igri. Dijete  u  dječjem   vrtiću   ima  mogućnost  izražavanja   svojih emocija,  doživljaja  i  iskustava   samostalnom   interpretacijom na  svoj  autentičan  način  u  skladu   sa   razvojnim   karakteristikama dobi  djeteta.  Lutka je odlično motivacijsko sredstvo, poticaj za bogaćenje senzibilizacije djetetovog emocionalnog socijalnog „JA“ spoznajnog razvoja. Igre lutkom omogućuju razumijevanje problema s drugog stajališta. Igra lutkom potiče dijete na druženje , uspostavljanje i održavanje veze s drugom djecom njihove dobi. Djeca kroz te odnose razvijaju mnogo  socijalnih  i individualnih vještina. Dramsko -  scenski  izričaj   kroz  različite  medije   omogućiti   će  svakom  djetetu  ljubav  prema   kulturi ,  kazalištu ,  pisanoj   riječi i  glazbi.   Na  taj   način   dijete  21.  stoljeća   razvija   percepciju ,  kvalitetniju  komunikaciju  i  toleranciju  prema  drugima   uz  razumijevanje   kulturne  raznolikosti  Europe  i  svijeta Scenska lutka ima mogućnost da dijete potakne na govor, dijalog i improvizaciju. Kod odabira tema u radu s djecom kroz scenski oblik uzimaju se bajke, usmene narodne književnosti, teme bliže svakodnevnom životu djece s primjesama humora. U dramske igre ubrajamo dijaloške igre, na temu iz svakidašnjeg života djece, temama vezanim uz emocionalne aspekte međusobnih odnosa djece kao i odnosa između djece i roditelja, djece i odgojitelja  i sl. Tijekom godine, svakih 6 mjeseci, održavat će se ogledni radovi s djecom kojima će moći prisustvovati i aktivno sudjelovati roditelji i drugi gosti.


 • Posebni cjelodnevni glazbeni program
  namjenjen je za otkrivanje, poticanje i razvijanje gazbene keativnosti i indvidualnih stvaralačkih potencijala djeteta. Vrtićko okruženje obogaćeno glazbom pogodno je za očuvanje dječjeg stvaralaštva. Kvalitetnim i promišljenim materijalnim kontekstom i odabirom sadržaja njegovat će se kod djece ljubav prema glazbi te stvaralaštvu kroz glazbu, poticati kreativnost u području glazbe ali i cjeloviti razvoj djeteta. Cilj glazbenog programa je razvijati kvalitetu neposrednog odgojno obrazovnog rada s djecom u području poticanja dječjih glazbenih sposobnosti i stvaralaštva. U program uključujemo i roditelje, uvažavajući ih kao partnere u odgojno-obrazovnom procesu i stvaramo preduvjete za zajedničko kreiranje i provedbu programa, te uvid i nadzor u izvedbeni program vrtića. Polazeći od individualnih potreba djeteta, a u interakciji s roditeljima i društvenim okruženjem, planiramo zadaće, sadržaje i aktivnosti za prigodna društvena događanja.

© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.